woolash reviews  ,صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,

سبز مشاور

 كلرزن مايع كلرزن مايع كلرزن مايع .

كلرزن مايع

سازنده كلرزن مايع

 

 سازنده كلرزن مايع

شركت اطلس آب سازنده انواع دستگاه كلرزن مايع و پكيچ تزريق موادشيميايي

انواع كلرزن و سيستم كلر زنيكلرزن مايع, كلرزن گازي,دوزينگ پمپ, پمپ تزريق, پكيج كلرزنيكلرزن مايع/كلريناتور

استفاده از كلر به عنوان اولين روش گندزدايي به اثبات رسيده است وتكامل يافته است.اين روش جز اولين فناوري هاي گندزدايي بوده و امروزه كماكان به عنوان رايج ترين روش گند زدايي محسوب ميشود.
گندزدايي با كلر شامل يك سري فرايند هاي خيلي پيچيده اي بوده و تحت تاثيرنوع و گستره ي واكنش هاي مواد واكنش دهنده يا كلردما،PH،غلظت جامدات معلق و ميزان بقاي ميكروارگانيسم هدف قرار ميگيرد.سيستم كلريناسيون يا كلرآميناسيون به منظور فراهم نمودن تماس كافي به خصوص جهت استفاده مجدد از پساب به فضاي زيادي نياز دارد .

اجزاي سيستم

واحد تامين يا مولدكلرزن مايع /كلريناتور

گازكلروهيپوكلريت سديم مايع مهمترين تركيبات كلر هستند كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرند.از هيپو كلريت كلسيم جامد به ندرت و آن هم در سيستم هاي خيلي كوچك استفاده مي شود.
گازكلر اغلب به كلر عنصري اشاره دارد.اين گاز 2.5 برابر از هوا سنگين تر بوده و رنگ زرد مايل به سبز دارد و بوي خاص وزننده اي دارد كه در سطح0.2 قسمت در ميليون حجمي قابل تشخيص است.
هيپوكلريت سديم كه به آن مايع سفيد كننده هم مي گويند.باعث ازبين رفتن تمام مسائل مربوط به ايمني و خطرات زيست محيطي ناشي از انتقال،ذخيره سازي و تزريق كلر گازي مي شود.براي گندزدايي فاضلاب ،معمولا هيپوكلريت به صورت محلول هايي كه حاوي 10تا15 درصدكلر قابل دسترس است مورد استفاده قرار ميگيرد.
هيپوكلريت كلسيم خيلي گران قيمت تر از گاز كلرياهيپوكلريت سديم است،بنابراين استفاده گسترده اي به عنوان گندزدا در صنعت تصفيه ي فاضلاب ندارد وتنها در سيستم هاي كوچك و شرايط اضطراري به عنوان منبع كلر پشتيبان مورد استفاده قرار ميگيرد.اين ماده به نام پركلرين نيز شناخته ميشودو معمولا حاوي65تا70 درصد كلرقابل دسترس ميباشد.

واحد اختلاط

اختلاط سريع باعث جلوگيري از گسترش گراديان غلظت كلر مي شود كه ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق بيش از حد آن در بخشي از فاضلاب و افزايش پتانسيل تشكيل ساير تركيبات كلرينه شود كه كارايي ميكرو كشي نداشته يا كارايي آنها كم است و يا ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق كم تر از دوزاژ مورد نياز در بخش ديگري از فاضلاب شود كه منجر به عدم كفايت گندزدايي مي شود.به طور كلي تجهيزات اختلاط بايد در طي چند ثانيه باعث اختلاط كامل شوند.اختلاط دهنده هاي مكانيكي به عنوان گزينه اصلي طراحي محسوب ميشوند كه به يك نيروي خارجي مثل پمپ يا موتور گيربكس جهت راه انداز ي نيازدارند.

اين واحد ممكن است از يك حوضچه ي تماس مجزا يا لوله ي برون ريز تشكيل شده باشد.حوضچه بايد طوري طراحي شود كه باعث افزايش نوع جريان پيستوني در آنها شود و به منظور جلوگيري ازاتصال كوتاه جريان،نسبت هاي طول به عرض وطول به عمق حداقل40:1 ترجيح داده شودبه همين منظور در بيشتر حوضچه ها از بافل ها يا تركيب بندي جريان مارپيچي جهت بهبود كارايي زمان تماس استفاده ميشود.

واحد كلرزن مايع/كلريناتور

طبق قرارداد و استانداردها ميزان كلر باقي مانده در پساب بايد كمتر از0.05 ميلي گرم برليتر باشد.فرايند كلرزدايي ممكن است از طريق افزودن تركيبات شيميايي كه باعث احيا باقيمانده كلر به يون هاي كلريد مي شوند انجام گرفته يا اين كه از واكنش هاي كربن فعال ،هوادهي،وتلندها يا بركه ها براي اين منظور استفاده شكلرزن مايع/كلريناتور

استفاده از كلر به عنوان اولين روش گندزدايي به اثبات رسيده است وتكامل يافته است.اين روش جز اولين فناوري هاي گندزدايي بوده و امروزه كماكان به عنوان رايج ترين روش گند زدايي محسوب ميشود.
گندزدايي با كلر شامل يك سري فرايند هاي خيلي پيچيده اي بوده و تحت تاثيرنوع و گستره ي واكنش هاي مواد واكنش دهنده يا كلردما،PH،غلظت جامدات معلق و ميزان بقاي ميكروارگانيسم هدف قرار ميگيرد.سيستم كلريناسيون يا كلرآميناسيون به منظور فراهم نمودن تماس كافي به خصوص جهت استفاده مجدد از پساب به فضاي زيادي نياز دارد .

اجزاي سيستم

واحد تامين يا مولدكلرزن مايع /كلريناتور

گازكلروهيپوكلريت سديم مايع مهمترين تركيبات كلر هستند كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرند.از هيپو كلريت كلسيم جامد به ندرت و آن هم در سيستم هاي خيلي كوچك استفاده مي شود.
گازكلر اغلب به كلر عنصري اشاره دارد.اين گاز 2.5 برابر از هوا سنگين تر بوده و رنگ زرد مايل به سبز دارد و بوي خاص وزننده اي دارد كه در سطح0.2 قسمت در ميليون حجمي قابل تشخيص است.
هيپوكلريت سديم كه به آن مايع سفيد كننده هم مي گويند.باعث ازبين رفتن تمام مسائل مربوط به ايمني و خطرات زيست محيطي ناشي از انتقال،ذخيره سازي و تزريق كلر گازي مي شود.براي گندزدايي فاضلاب ،معمولا هيپوكلريت به صورت محلول هايي كه حاوي 10تا15 درصدكلر قابل دسترس است مورد استفاده قرار ميگيرد.
هيپوكلريت كلسيم خيلي گران قيمت تر از گاز كلرياهيپوكلريت سديم است،بنابراين استفاده گسترده اي به عنوان گندزدا در صنعت تصفيه ي فاضلاب ندارد وتنها در سيستم هاي كوچك و شرايط اضطراري به عنوان منبع كلر پشتيبان مورد استفاده قرار ميگيرد.اين ماده به نام پركلرين نيز شناخته ميشودو معمولا حاوي65تا70 درصد كلرقابل دسترس ميباشد.

واحد اختلاط

اختلاط سريع باعث جلوگيري از گسترش گراديان غلظت كلر مي شود كه ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق بيش از حد آن در بخشي از فاضلاب و افزايش پتانسيل تشكيل ساير تركيبات كلرينه شود كه كارايي ميكرو كشي نداشته يا كارايي آنها كم است و يا ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق كم تر از دوزاژ مورد نياز در بخش ديگري از فاضلاب شود كه منجر به عدم كفايت گندزدايي مي شود.به طور كلي تجهيزات اختلاط بايد در طي چند ثانيه باعث اختلاط كامل شوند.اختلاط دهنده هاي مكانيكي به عنوان گزينه اصلي طراحي محسوب ميشوند كه به يك نيروي خارجي مثل پمپ يا موتور گيربكس جهت راه انداز ي نيازدارند.

اين واحد ممكن است از يك حوضچه ي تماس مجزا يا لوله ي برون ريز تشكيل شده باشد.حوضچه بايد طوري طراحي شود كه باعث افزايش نوع جريان پيستوني در آنها شود و به منظور جلوگيري ازاتصال كوتاه جريان،نسبت هاي طول به عرض وطول به عمق حداقل40:1 ترجيح داده شودبه همين منظور در بيشتر حوضچه ها از بافل ها يا تركيب بندي جريان مارپيچي جهت بهبود كارايي زمان تماس استفاده ميشود.

واحد كلرزن مايع/كلريناتور

طبق قرارداد و استانداردها ميزان كلر باقي مانده در پساب بايد كمتر از0.05 ميلي گرم برليتر باشد.فرايند كلرزدايي ممكن است از طريق افزودن تركيبات شيميايي كه باعث احيا باقيمانده كلر به يون هاي كلريد مي شوند انجام گرفته يا اين كه از واكنش هاي كربن فعال ،هوادهي،وتلندها يا بركه ها براي اين منظور استفاده شود.دي اكسيد گوگرد و متا بي سولفيد سديم رايج ترين تركيبات شيميايي برايكلرزدايي ميباشند.

واحد كنترل

مهمترين هدف واحد كنترل ،تامين كفايت گندزدايي پساب با استفاده ازحداقل دوزاژ تركيبات شيميايي جهت كلرزني و كلرزدايي است.يكي از بهترين راه هاي كنترل استفاده از دستگاهORP ميباشد.لازم به ذكر است كه ميزان كلر مورد تاييد توسط دوزينگ پمپ تزريق ميشود.

جهت كسب اطلاعات بيشتردرضمينه كلرزن مايع باكارشناس شركت اطلس آب تماس بگيريد.

 

ود.دي اكسيد گوگرد و متا بي سولفيد سديم رايج ترين تركيبات شيميايي برايكلرزدايي ميباشند.

واحد كنترل

مهمترين هدف واحد كنترل ،تامين كفايت گندزدايي پساب با استفاده ازحداقل دوزاژ تركيبات شيميايي جهت كلرزني و كلرزدايي است.يكي از بهترين راه هاي كنترل استفاده از دستگاهORP ميباشد.لازم به ذكر است كه ميزان كلر مورد تاييد توسط دوزينگ پمپ تزريق ميشود.

جهت كسب اطلاعات بيشتردرضمينه كلرزن مايع باكارشناس شركت اطلس آب تماس بگيريد.

  كلر زن مايع  
 
كلر زني گازي

دستگاه تزريق كلر 
از كلر زني براي دستگاه هاي تصفيه اب صنعتي يا سيستم اب و فاضلاب براي ضدعوفني و گندزدايي استفاده ميكنند. قيمت ارزان كلر استفاده از اين محصول را گسترش داده است . همچنين براي ضدعفوني و گندزدايي اباستخرها نيز از كلر و دستگاه كلر زني استفاده ميكنند. كلر در دو مدل گازي و مايع استفاده ميشود . علاوه بر اينكهكلر و دستگاه كلر زني فوايد زيادي دارد اما نبايد نسبت به خطرناك بودن گاز كلر بي توجه باشيم همين امر باعث شده تا ما استانداردهاي لازم و پيش بيني هاي لازم را در خصوص تهيه و توليد اين دستگاه كلر زني با دقت بالايي انجام دهيم .

از كاربردهاي دستگاه كلر زني و پكيج تزريق مواد شيميايي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

1 – براي گندزدايي و ضدعفوني اب و فاضلاب 
2 – استفاده در دستگاه هاي تصفيه اب صنعتي يا اب شيرين كن هاي صنعتي 
3 – براي ضدعفوني و گندزدايي اب استخرها
4-  تزريق مواد ضد رسوب به بويلرها 
5 - تزريق مواد ضد رسوب به سيستم تصفيه اب صنعتي براي جلوگيري از ايجاد رسوب در وسل ممبران 

1از مزاياي دستگاه كلر زني يا كلر ميتوان به :
1- نسبت به مواد گندزدا يا ضدعفوني ديگر ارزان تر است 
2 – به وفور در دسترس است و براي تهيه آن مصرف كننده به مشكل بر نخواهد خورد

دستگاه كلر زن مايع به دو صورت اتوماتيك و نيمه اتوماتيك قابل طراحي و توليد است 
  بطور خلاصه 
دستگاه كلر زن مايع شامل قطعات زير مي باشد :

1 – پمپ مكش كلر يا اصطلاحا دوزينگ پمپ  Dosing Pump كه با توجه به دبي تعيين ميشود 
2 – مخلوط كن يا ميكسر و الكتروموتور
3 – تنظيم كننده هاي مقدار تزريق كلر مانند رله و شيرهاي سلونوئيدي 
4 – نمايشگر تعيين مقدار كلر باقي مانده در مخزن 
5 – سنسور اندازه گيري كلر آزاد در اب 
6 – مخزن ذخيره از جنس پلي اتيلن مناسب براي مواد شيميايي 
7 – مجهز به ميكسر جهت تزريق كلر به داخل سيستم 
8 – داراي شيلنگ از نوع  پي وي سي يا از نوع PE
9 – داراي تابلو برق 
10 – سيستم تخليه مخزن و سوپاپ 
11 – داري شاسي نگهدارنده دستگاه از نوع استيل يا گالوانيزه بصورت سفارشي 
انواع كلرزن و سيستم كلرزني : كلرزن گازي – كلرزن مايع

كلر زني:
1 - دستگاه كلر زن مايع در دو حالت قابل طراحي و توليد مي باشد :
الف : دستگاه كلر زن مايع روش اول :
از طريق پمپ تزريق با دوزنيگ پمپ به اب كلر تزريق ميشود، هيپوكلريد سديم و كلسيم به حالت مايع بوده و براي تزريق اين مواد به اب از هيپوكلريناتور استفاده ميكنند.
ب  : دستگاه كلر زن مايع روش دوم : 
ابتدا كلر تحت دماي بالا و فشار پايين به مايع و سپس توسط تبخركننده ها به گاز تبديل ميشود. لازم به ذكر است هنگاميكهكلر به مايع تبديل ميشود درون كپسول هاي مخصوص نگهداري شده و سپس به گاز توليد شده و به كمك دوزينگ پمپ يا پمپ مكش به سيستم تزريق ميگردد . 

2 - دستگاه كلر زن گازي: 
انژكتور، گاز كلر را از طريق كپسول و با كمك كلريناتور به اب تزريق ميكند. 
دستگاه كلر زن گازي از سه قسمت تشكيل شده است :
الف : كلريناتور
ب   : انژكتور
ج    : كپسول 

جهت كسب اطلاع بيشتر از ضمينه كلرزن مايع با شركت اطلس آب تماس حاصل نمايد 02146076082

 

 

 


برچسب: كلرزن، مايع،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴:۴۸ توسط:سلطاني موضوع:

كلرزن مايع

كلرزن مايع/كلريناتور

استفاده از كلر به عنوان اولين روش گندزدايي به اثبات رسيده است وتكامل يافته است.اين روش جز اولين فناوري هاي گندزدايي بوده و امروزه كماكان به عنوان رايج ترين روش گند زدايي محسوب ميشود.
گندزدايي با كلر شامل يك سري فرايند هاي خيلي پيچيده اي بوده و تحت تاثيرنوع و گستره ي واكنش هاي مواد واكنش دهنده يا كلردما،PH،غلظت جامدات معلق و ميزان بقاي ميكروارگانيسم هدف قرار ميگيرد.سيستم كلريناسيون يا كلرآميناسيون به منظور فراهم نمودن تماس كافي به خصوص جهت استفاده مجدد از پساب به فضاي زيادي نياز دارد .

اجزاي سيستم

واحد تامين يا مولدكلرزن مايع /كلريناتور

گازكلروهيپوكلريت سديم مايع مهمترين تركيبات كلر هستند كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرند.از هيپو كلريت كلسيم جامد به ندرت و آن هم در سيستم هاي خيلي كوچك استفاده مي شود.
گازكلر اغلب به كلر عنصري اشاره دارد.اين گاز 2.5 برابر از هوا سنگين تر بوده و رنگ زرد مايل به سبز دارد و بوي خاص وزننده اي دارد كه در سطح0.2 قسمت در ميليون حجمي قابل تشخيص است.
هيپوكلريت سديم كه به آن مايع سفيد كننده هم مي گويند.باعث ازبين رفتن تمام مسائل مربوط به ايمني و خطرات زيست محيطي ناشي از انتقال،ذخيره سازي و تزريق كلر گازي مي شود.براي گندزدايي فاضلاب ،معمولا هيپوكلريت به صورت محلول هايي كه حاوي 10تا15 درصدكلر قابل دسترس است مورد استفاده قرار ميگيرد.
هيپوكلريت كلسيم خيلي گران قيمت تر از گاز كلرياهيپوكلريت سديم است،بنابراين استفاده گسترده اي به عنوان گندزدا در صنعت تصفيه ي فاضلاب ندارد وتنها در سيستم هاي كوچك و شرايط اضطراري به عنوان منبع كلر پشتيبان مورد استفاده قرار ميگيرد.اين ماده به نام پركلرين نيز شناخته ميشودو معمولا حاوي65تا70 درصد كلرقابل دسترس ميباشد.

واحد اختلاط

اختلاط سريع باعث جلوگيري از گسترش گراديان غلظت كلر مي شود كه ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق بيش از حد آن در بخشي از فاضلاب و افزايش پتانسيل تشكيل ساير تركيبات كلرينه شود كه كارايي ميكرو كشي نداشته يا كارايي آنها كم است و يا ممكن است وجود گراديان غلظت باعث تزريق كم تر از دوزاژ مورد نياز در بخش ديگري از فاضلاب شود كه منجر به عدم كفايت گندزدايي مي شود.به طور كلي تجهيزات اختلاط بايد در طي چند ثانيه باعث اختلاط كامل شوند.اختلاط دهنده هاي مكانيكي به عنوان گزينه اصلي طراحي محسوب ميشوند كه به يك نيروي خارجي مثل پمپ يا موتور گيربكس جهت راه انداز ي نيازدارند.

اين واحد ممكن است از يك حوضچه ي تماس مجزا يا لوله ي برون ريز تشكيل شده باشد.حوضچه بايد طوري طراحي شود كه باعث افزايش نوع جريان پيستوني در آنها شود و به منظور جلوگيري ازاتصال كوتاه جريان،نسبت هاي طول به عرض وطول به عمق حداقل40:1 ترجيح داده شودبه همين منظور در بيشتر حوضچه ها از بافل ها يا تركيب بندي جريان مارپيچي جهت بهبود كارايي زمان تماس استفاده ميشود.

واحد كلرزن مايع/كلريناتور

طبق قرارداد و استانداردها ميزان كلر باقي مانده در پساب بايد كمتر از0.05 ميلي گرم برليتر باشد.فرايند كلرزدايي ممكن است از طريق افزودن تركيبات شيميايي كه باعث احيا باقيمانده كلر به يون هاي كلريد مي شوند انجام گرفته يا اين كه از واكنش هاي كربن فعال ،هوادهي،وتلندها يا بركه ها براي اين منظور استفاده شود.دي اكسيد گوگرد و متا بي سولفيد سديم رايج ترين تركيبات شيميايي برايكلرزدايي ميباشند.

واحد كنترل

مهمترين هدف واحد كنترل ،تامين كفايت گندزدايي پساب با استفاده ازحداقل دوزاژ تركيبات شيميايي جهت كلرزني و كلرزدايي است.يكي از بهترين راه هاي كنترل استفاده از دستگاهORP ميباشد.لازم به ذكر است كه ميزان كلر مورد تاييد توسط دوزينگ پمپ تزريق ميشود.

جهت كسب اطلاعات بيشتردرضمينه كلرزن مايع باكارشناس شركت اطلس آب تماس بگيريد.

 


برچسب: كلرزن، مايع،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴:۱۲ توسط:سلطاني موضوع: